โรงเรียนบ้านถืมตอง

109
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
18
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านถืมตอง
หมู่ที่ 1 ถืมตอง ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 0899543077 โทรสาร 0 อีเมล -
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250026

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (10 มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
12
13
25
ประถมศึกษา
6
33
21
54
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
22
8
30
รวมทั้งหมด
11
67
42
109
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
57.75
46.25
45
38.63
46.91
เขตพื้นที่
58.85
39.52
39.86
41.08
51.57
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
61.5
21
20
34
34.13
เขตพื้นที่
53.42
26.01
27.00
36.28
35.67
สพฐ.
55.04
29.10
30.28
36.43
37.71
ประเทศ
54.42
29.45
30.04
36.10
37.50
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเจน ดีสีใส
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 25 คน

22.94%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 54 คน

49.54%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 30 คน

27.52%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
63.43
34.17
57.75
ภาษาอังกฤษ
32
29.58
46.25
คณิตศาสตร์
51.5
30
45
วิทยาศาสตร์
43.55
34.33
38.63
รวม
46.33
32.02
46.91
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
59.67
51.89
61.5
ภาษาอังกฤษ
31
23.33
21
คณิตศาสตร์
40
18.67
20
วิทยาศาสตร์
48
33.78
34
รวม
47.73
31.92
34.13