โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง

309
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
21
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง
หมู่ที่ 4 บ้านน้ำโค้ง ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 0946032841 โทรสาร 0 อีเมล bannamkhongschool@gmail.com
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata_history.php?id=15143&page=history

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
38
19
57
ประถมศึกษา
6
95
82
177
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
49
26
75
รวมทั้งหมด
11
182
127
309
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
47.29
26.61
26.43
28.61
32.235
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
49.32
28.45
22.55
26.82
31.79
เขตพื้นที่
54.4
28.36
24.13
29.86
34.19
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธรรมศาสตร์ หมื่นแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 57 คน

18.45%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 177 คน

57.28%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 75 คน

24.27%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
32.56
44.9
47.29
ภาษาอังกฤษ
24.27
25.74
26.61
คณิตศาสตร์
23.13
22.35
26.43
วิทยาศาสตร์
32.65
33.76
28.61
รวม
28.15
31.69
32.235
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
45.25
46.47
49.32
ภาษาอังกฤษ
28.67
25.05
28.45
คณิตศาสตร์
25.33
25.68
22.55
วิทยาศาสตร์
30.17
34.11
26.82
รวม
32.36
32.83
31.79