โรงเรียนบ้านสองแคว

398
จำนวนนักเรียน
12
ห้องเรียน
27
ครู/บุคลากร
12
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านสองแคว
หมู่ที่ 5 บ้านสองแคว ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 0811790198 โทรสาร - อีเมล songkwaenanschool@gmail.com
เว็บไซต์ www.sknan1.ac.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
3
39
30
69
ประถมศึกษา
6
130
114
244
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
49
36
85
รวมทั้งหมด
12
218
180
398
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
51.02
26.11
24.63
28.59
32.5875
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
57.32
27
24.55
30.98
34.96
เขตพื้นที่
54.4
28.36
24.13
29.86
34.19
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวจารุวรรณ นาตัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 69 คน

17.34%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 244 คน

61.31%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 85 คน

21.36%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
49.46
55.36
51.02
ภาษาอังกฤษ
30.69
28.85
26.11
คณิตศาสตร์
30
26.67
24.63
วิทยาศาสตร์
38.5
37.71
28.59
รวม
37.16
37.15
32.5875
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
51.69
59.17
57.32
ภาษาอังกฤษ
29.23
28.25
27
คณิตศาสตร์
21.54
23.67
24.55
วิทยาศาสตร์
28.92
38.42
30.98
รวม
32.85
37.38
34.96