โรงเรียนบ้านปางเป๋ย

354
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
23
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านปางเป๋ย
หมู่ที่ 6 ปางเป๋ย ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 0818832710 โทรสาร 0 อีเมล pangpuay.gmail.com
เว็บไซต์ pangpuay.com

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
39
30
69
ประถมศึกษา
6
107
113
220
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
33
32
65
รวมทั้งหมด
11
179
175
354
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
46.16
25.43
25.65
33.61
32.7125
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
53
27.52
24.16
27.82
33.13
เขตพื้นที่
54.4
28.36
24.13
29.86
34.19
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวิชาญ ปวนสุรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 69 คน

19.49%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 220 คน

62.15%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 65 คน

18.36%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
41.31
52.9
46.16
ภาษาอังกฤษ
25.86
26.67
25.43
คณิตศาสตร์
32.41
36.67
25.65
วิทยาศาสตร์
39.52
38.86
33.61
รวม
34.78
38.78
32.7125
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
46.42
50.85
53
ภาษาอังกฤษ
26
23.54
27.52
คณิตศาสตร์
20.33
29.85
24.16
วิทยาศาสตร์
32.33
38.31
27.82
รวม
31.27
35.64
33.13