โรงเรียนบ้านน้ำงาว

129
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
15
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำงาว
หมู่ที่ 5 น้ำงาว ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 054731365 โทรสาร อีเมล namngao_sc@hotmail.com
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1055250034

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
10
12
22
ประถมศึกษา
6
36
34
70
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
19
18
37
รวมทั้งหมด
11
65
64
129
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
38.59
25.63
28.75
24.09
29.265
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
56.2
28.8
25.6
26.9
34.38
เขตพื้นที่
54.4
28.36
24.13
29.86
34.19
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธีร์ ทินกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 22 คน

17.05%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 70 คน

54.26%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 37 คน

28.68%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
47.39
49.55
38.59
ภาษาอังกฤษ
27.05
24.09
25.63
คณิตศาสตร์
35
20.45
28.75
วิทยาศาสตร์
36.82
30.95
24.09
รวม
36.57
31.26
29.265
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
39.45
52.33
56.2
ภาษาอังกฤษ
24
25.56
28.8
คณิตศาสตร์
23.27
32
25.6
วิทยาศาสตร์
32.18
37.56
26.9
รวม
29.73
36.86
34.38