โรงเรียนบ้านผาตูบ

42
จำนวนนักเรียน
9
ห้องเรียน
10
ครู/บุคลากร
9
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านผาตูบ
หมู่ที่ 1 ผาตูบ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 054682078 โทรสาร อีเมล phatoob_school@hotmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (10 มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
1
3
3
6
ประถมศึกษา
5
15
7
22
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
7
7
14
รวมทั้งหมด
9
25
17
42
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
59.25
38.13
35
41.5
43.47
เขตพื้นที่
58.85
39.52
39.86
41.08
51.57
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
65.67
22
33.33
41.33
40.58
เขตพื้นที่
53.42
26.01
27.00
36.28
35.67
สพฐ.
55.04
29.10
30.28
36.43
37.71
ประเทศ
54.42
29.45
30.04
36.10
37.50
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวเพ็ญจันทร์ จันต๊ะกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 6 คน

14.29%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 22 คน

52.38%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 14 คน

33.33%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
45.54
0
59.25
ภาษาอังกฤษ
25.83
0
38.13
คณิตศาสตร์
32.5
0
35
วิทยาศาสตร์
35.42
0
41.5
รวม
35.6
0
43.47
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
44
52
65.67
ภาษาอังกฤษ
24.67
30
22
คณิตศาสตร์
17.07
16.67
33.33
วิทยาศาสตร์
34.67
38
41.33
รวม
33.15
34.17
40.58