โรงเรียนบ้านผาสิงห์

59
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
9
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านผาสิงห์
หมู่ที่ 4 ผาสิงห์ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ - โทรสาร - อีเมล phasing_029@hotmail.com
เว็บไซต์ school.obec.go.th/ednan12/

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (10 มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
6
2
8
ประถมศึกษา
6
19
13
32
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
11
8
19
รวมทั้งหมด
11
36
23
59
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
48
25
32.5
41
36.63
เขตพื้นที่
58.85
39.52
39.86
41.08
51.57
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
61.6
25.2
22.4
38
36.8
เขตพื้นที่
53.42
26.01
27.00
36.28
35.67
สพฐ.
55.04
29.10
30.28
36.43
37.71
ประเทศ
54.42
29.45
30.04
36.10
37.50
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 8 คน

13.56%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 32 คน

54.24%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 19 คน

32.20%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
48.35
44.35
48
ภาษาอังกฤษ
31.5
25
25
คณิตศาสตร์
31
41
32.5
วิทยาศาสตร์
36.5
37.8
41
รวม
38.78
37.04
36.63
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
48.33
56.67
61.6
ภาษาอังกฤษ
30.67
35.67
25.2
คณิตศาสตร์
22.4
24.67
22.4
วิทยาศาสตร์
34
34.33
38
รวม
36.28
37.84
36.8