โรงเรียนบ้านวังหมอ

33
จำนวนนักเรียน
7
ห้องเรียน
7
ครู/บุคลากร
7
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านวังหมอ
หมู่ที่ 1 วังหมอ ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 08437267910 โทรสาร - อีเมล yongyutboonsri@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (10 มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
1
1
1
2
ประถมศึกษา
6
18
13
31
รวมทั้งหมด
7
19
14
33
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
52.13
25
50
44.25
42.85
เขตพื้นที่
58.85
39.52
39.86
41.08
51.57
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายกฤษฎี บุญศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 2 คน

6.06%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 31 คน

93.94%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
59.08
41.38
52.13
ภาษาอังกฤษ
34.58
26.25
25
คณิตศาสตร์
59.17
27.5
50
วิทยาศาสตร์
39.58
42.25
44.25
รวม
44.41
34.35
42.85