โรงเรียนบ้านสะละภูเวียง

8
จำนวนนักเรียน
5
ห้องเรียน
3
ครู/บุคลากร
5
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านสะละภูเวียง
หมู่ที่ 3 สะละภูเวียง ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 080131795 โทรสาร - อีเมล -
เว็บไซต์ -

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (10 มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
5
6
2
8
รวมทั้งหมด
5
6
2
8
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
0
0
0
0
0
เขตพื้นที่
58.85
39.52
39.86
41.08
51.57
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 8 คน

100.00%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
45.1
35.83
0
ภาษาอังกฤษ
27.5
30.42
0
คณิตศาสตร์
40
41.67
0
วิทยาศาสตร์
41.9
38.58
0
รวม
38.17
36.63
0