โรงเรียนบ้านกาใส

35
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
5
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านกาใส
หมู่ที่ 8 บ้านกาใส ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 0931394350 โทรสาร - อีเมล -
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250043

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (10 มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
1
6
7
ประถมศึกษา
6
12
16
28
รวมทั้งหมด
8
13
22
35
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
54.5
31.25
37.5
52.5
43.94
เขตพื้นที่
58.85
39.52
39.86
41.08
51.57
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสิบเอกพงศ์สิน รัตนศิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 7 คน

20.00%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 28 คน

80.00%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
59.05
51.21
54.5
ภาษาอังกฤษ
28.5
27.14
31.25
คณิตศาสตร์
41
45
37.5
วิทยาศาสตร์
40.1
46.07
52.5
รวม
42.55
42.36
43.94