โรงเรียนบ้านวังตาว

47
จำนวนนักเรียน
9
ห้องเรียน
12
ครู/บุคลากร
9
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านวังตาว
หมู่ที่ 7 วังตาว ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 0817835457 โทรสาร - อีเมล banwangtoaschool@gmail.com
เว็บไซต์ data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250044

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (10 มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
6
13
7
20
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
14
13
27
รวมทั้งหมด
9
27
20
47
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
58.83
29.17
25
35.17
37.04
เขตพื้นที่
58.85
39.52
39.86
41.08
51.57
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
52
25.14
28.57
32.29
34.5
เขตพื้นที่
53.42
26.01
27.00
36.28
35.67
สพฐ.
55.04
29.10
30.28
36.43
37.71
ประเทศ
54.42
29.45
30.04
36.10
37.50
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางศิริวรรณ เจนกิจเกษมวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 20 คน

42.55%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 27 คน

57.45%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
51.17
80
58.83
ภาษาอังกฤษ
22.5
65
29.17
คณิตศาสตร์
33.33
45
25
วิทยาศาสตร์
37.33
53.5
35.17
รวม
37
60.88
37.04
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
44.75
48
52
ภาษาอังกฤษ
25.5
33.33
25.14
คณิตศาสตร์
24
22.67
28.57
วิทยาศาสตร์
30.33
28
32.29
รวม
33.02
33
34.5