โรงเรียนบ้านห้วยเฮือ

28
จำนวนนักเรียน
6
ห้องเรียน
4
ครู/บุคลากร
6
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยเฮือ
หมู่ที่ 11 ห้วยเฮือ ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 0897012913 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (10 มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
6
15
13
28
รวมทั้งหมด
6
15
13
28
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
52.3
24.5
31
33.5
35.33
เขตพื้นที่
58.85
39.52
39.86
41.08
51.57
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธีระพงษ์ แสงเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 28 คน

100.00%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
51.35
31.31
52.3
ภาษาอังกฤษ
27.5
25
24.5
คณิตศาสตร์
24
27.5
31
วิทยาศาสตร์
31.9
28.13
33.5
รวม
36.92
27.99
35.33