โรงเรียนบ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี

4
จำนวนนักเรียน
3
ห้องเรียน
1
ครู/บุคลากร
3
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
หมู่ที่ 15 ห้วยระพี ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 0897012913 โทรสาร อีเมล huayhuea.school@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (10 มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
3
2
2
4
รวมทั้งหมด
3
2
2
4
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
50.25
32.5
40
47
42.44
เขตพื้นที่
58.85
39.52
39.86
41.08
51.57
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 4 คน

100.00%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
16.25
50.25
ภาษาอังกฤษ
22.5
32.5
คณิตศาสตร์
30
40
วิทยาศาสตร์
23.5
47
รวม
20.75
42.44