โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา

141
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
19
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา
หมู่ที่ 10 ห้วยละเบ้ายา ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 054760239 โทรสาร อีเมล Huailabaoyasc@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
17
9
26
ประถมศึกษา
6
41
30
71
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
20
24
44
รวมทั้งหมด
11
78
63
141
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
42.95
19.5
23
31.35
29.2
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
53.55
30.73
20.73
30.91
33.98
เขตพื้นที่
54.4
28.36
24.13
29.86
34.19
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธงชัย พุฒนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 26 คน

18.44%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 71 คน

50.35%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 44 คน

31.21%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
43.42
44.38
42.95
ภาษาอังกฤษ
27.81
29.17
19.5
คณิตศาสตร์
33.75
22.5
23
วิทยาศาสตร์
33.38
33.67
31.35
รวม
34.59
32.43
29.2
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
50.6
66.17
53.55
ภาษาอังกฤษ
25.6
26
30.73
คณิตศาสตร์
24
27.33
20.73
วิทยาศาสตร์
31.2
40
30.91
รวม
32.85
39.88
33.98