โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร

599
จำนวนนักเรียน
17
ห้องเรียน
38
ครู/บุคลากร
17
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
หมู่ที่ 10 บ้านสันติสุข ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ 054690905 โทรสาร 054690882 อีเมล sriwiangsa.nan@gmail.com
เว็บไซต์ www.sriwiangsa.ac.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
3
28
30
58
ประถมศึกษา
14
280
261
541
รวมทั้งหมด
17
308
291
599
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
50.32
34.52
37.26
37.96
0
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวุฒิศักดิ์ เตชะบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 58 คน

9.68%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 541 คน

90.32%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
52.27
56.7
50.32
ภาษาอังกฤษ
39.1
39.57
34.52
คณิตศาสตร์
41.11
39.94
37.26
วิทยาศาสตร์
41.25
43.32
37.96
รวม
43.43
44.88
0