โรงเรียนบ้านป่าสัก

3
จำนวนนักเรียน
1
ห้องเรียน
3
ครู/บุคลากร
1
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านป่าสัก
หมู่ที่ 3 ป่าสัก ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ 0979544914 โทรสาร อีเมล pasuk29school@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (10 มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
1
1
2
3
รวมทั้งหมด
1
1
2
3
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
53.25
40.5
31
38.2
40.74
เขตพื้นที่
58.85
39.52
39.86
41.08
51.57
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 3 คน

100.00%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
64.75
51.8
53.25
ภาษาอังกฤษ
39.29
36.5
40.5
คณิตศาสตร์
66.43
39
31
วิทยาศาสตร์
44.64
39
38.2
รวม
53.78
41.58
40.74