โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร

158
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
17
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร
หมู่ที่ 1 บ้านจอมจันทร์ ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ 054-781376 โทรสาร อีเมล jomjan2011@hotmail.com
เว็บไซต์ www.chomchan.ac.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
6
9
15
ประถมศึกษา
6
57
46
103
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
24
16
40
รวมทั้งหมด
11
87
71
158
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
48.53
30.97
28.89
30.35
34.685
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
61.6
36.6
28
30.65
39.21
เขตพื้นที่
54.4
28.36
24.13
29.86
34.19
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายดามพ์ กันแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 15 คน

9.49%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 103 คน

65.19%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 40 คน

25.32%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
36.3
55.86
48.53
ภาษาอังกฤษ
32.14
40
30.97
คณิตศาสตร์
30.71
38.64
28.89
วิทยาศาสตร์
29.79
40.45
30.35
รวม
32.24
43.74
34.685
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
44.85
47.38
61.6
ภาษาอังกฤษ
25.38
25.5
36.6
คณิตศาสตร์
23.69
28
28
วิทยาศาสตร์
26.62
35.75
30.65
รวม
30.14
34.16
39.21