โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่

140
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
16
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่
หมู่ที่ 8 บ้านทองใหม่ ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ 0623096857 โทรสาร อีเมล banmai8908@gmail.com
เว็บไซต์ data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1055250061

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
7
9
16
ประถมศึกษา
6
66
58
124
รวมทั้งหมด
8
73
67
140
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
51.72
34.84
27.81
35.36
37.4325
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
เขตพื้นที่
54.4
28.36
24.13
29.86
34.19
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ว่าที่ ร.ต.โชติ ขันหลวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 16 คน

11.43%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 124 คน

88.57%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
50.49
54.92
51.72
ภาษาอังกฤษ
32.39
33.85
34.84
คณิตศาสตร์
36.74
35.38
27.81
วิทยาศาสตร์
41.13
33.15
35.36
รวม
40.19
39.33
37.4325
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
50.75
ภาษาอังกฤษ
29
คณิตศาสตร์
21
วิทยาศาสตร์
24.5
รวม
31.31