โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล

209
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
13
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล
หมู่ที่ 5 ผาโพธิ์ทอง ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ 0881866426 โทรสาร - อีเมล bankhueng.school@gmail.com
เว็บไซต์ data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250062

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
22
27
49
ประถมศึกษา
6
89
71
160
รวมทั้งหมด
8
111
98
209
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
52.74
29.12
34.41
31.94
37.0525
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุทัศน์ ปันสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 49 คน

23.44%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 160 คน

76.56%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
49.19
56.04
52.74
ภาษาอังกฤษ
31.7
37.5
29.12
คณิตศาสตร์
38
37.25
34.41
วิทยาศาสตร์
47.58
41.78
31.94
รวม
41.62
43.14
37.0525