โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว

90
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
8
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว
หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ 0843663994 โทรสาร - อีเมล nampuaschool@hotmail.com
เว็บไซต์ -

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (10 มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
10
10
20
ประถมศึกษา
6
38
32
70
รวมทั้งหมด
8
48
42
90
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
69.88
49.17
41.67
41.92
50.66
เขตพื้นที่
58.85
39.52
39.86
41.08
51.57
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาววจี มูลหงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 20 คน

22.22%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 70 คน

77.78%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
56.03
39.37
69.88
ภาษาอังกฤษ
28.44
26.88
49.17
คณิตศาสตร์
35.31
30
41.67
วิทยาศาสตร์
36.16
39.69
41.92
รวม
40.21
33.99
50.66