โรงเรียนบ้านวังม่วง

0
จำนวนนักเรียน
0
ห้องเรียน
0
ครู/บุคลากร
0
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านวังม่วง
หมู่ที่ 1 วังม่วง ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ - โทรสาร - อีเมล -
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (10 มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
0
0
0
0
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2559
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
51.75
21.25
30
29.75
34.25
เขตพื้นที่
55.23
33.7
42.6
41.75
44.02
สพฐ.
51.88
31.11
38.76
40.27
41.42
ประเทศ
52.98
34.59
40.47
41.22
43.19
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2557
2558
2559
ภาษาไทย
51.75
ภาษาอังกฤษ
21.25
คณิตศาสตร์
30
วิทยาศาสตร์
29.75
รวม
34.25