โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง

132
จำนวนนักเรียน
9
ห้องเรียน
18
ครู/บุคลากร
9
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง
หมู่ที่ 3 ป่าแพะ ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ 0895849214 โทรสาร อีเมล meakaing@gmail.com
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250073

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
6
50
45
95
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
18
19
37
รวมทั้งหมด
9
68
64
132
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
53.16
25.31
26.88
34.28
34.9075
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
51.18
26.91
24.36
31.68
33.53
เขตพื้นที่
54.4
28.36
24.13
29.86
34.19
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวสันต์ สอนแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 95 คน

71.97%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 37 คน

28.03%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
44.13
44.83
53.16
ภาษาอังกฤษ
25.63
32.78
25.31
คณิตศาสตร์
31.25
27.78
26.88
วิทยาศาสตร์
29.69
31.33
34.28
รวม
32.68
34.18
34.9075
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
44.1
52.5
51.18
ภาษาอังกฤษ
30.8
27.67
26.91
คณิตศาสตร์
20
26
24.36
วิทยาศาสตร์
29
37.67
31.68
รวม
30.98
35.96
33.53