โรงเรียนภูเค็งพัฒนา

94
จำนวนนักเรียน
10
ห้องเรียน
13
ครู/บุคลากร
10
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนภูเค็งพัฒนา
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยหยวก ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ 0857110948 โทรสาร - อีเมล phukeng@gmail.com
เว็บไซต์ -

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (10 มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
1
3
6
9
ประถมศึกษา
6
30
34
64
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
14
7
21
รวมทั้งหมด
10
47
47
94
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
46.56
26.56
22.5
30.44
31.52
เขตพื้นที่
58.85
39.52
39.86
41.08
51.57
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
42.25
32
26
30
32.56
เขตพื้นที่
53.42
26.01
27.00
36.28
35.67
สพฐ.
55.04
29.10
30.28
36.43
37.71
ประเทศ
54.42
29.45
30.04
36.10
37.50
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายคำนวณ มาเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 9 คน

9.57%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 64 คน

68.09%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 21 คน

22.34%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
40.7
46.29
46.56
ภาษาอังกฤษ
30
20.83
26.56
คณิตศาสตร์
31.82
22.5
22.5
วิทยาศาสตร์
36.23
29
30.44
รวม
35.64
29.66
31.52
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
41.57
42.5
42.25
ภาษาอังกฤษ
23.14
25.5
32
คณิตศาสตร์
17.94
17
26
วิทยาศาสตร์
28.29
28
30
รวม
29.67
28.25
32.56