โรงเรียนไตรธารวิทยา

59
จำนวนนักเรียน
9
ห้องเรียน
13
ครู/บุคลากร
9
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนไตรธารวิทยา
หมู่ที่ 5 ห้วยเลียบ ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ 0850316732 โทรสาร - อีเมล tritarn_school@hotmail.com
เว็บไซต์ -

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (10 มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
6
23
23
46
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
8
5
13
รวมทั้งหมด
9
31
28
59
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
48.67
29.17
40
31
37.21
เขตพื้นที่
58.85
39.52
39.86
41.08
51.57
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
37
26
32
22
29.25
เขตพื้นที่
53.42
26.01
27.00
36.28
35.67
สพฐ.
55.04
29.10
30.28
36.43
37.71
ประเทศ
54.42
29.45
30.04
36.10
37.50
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสุนทรีย์ พรมตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 46 คน

77.97%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 13 คน

22.03%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
40.38
45.56
48.67
ภาษาอังกฤษ
28.75
33.75
29.17
คณิตศาสตร์
25
38.75
40
วิทยาศาสตร์
40.38
32.25
31
รวม
36.5
37.58
37.21
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
39
38.25
37
ภาษาอังกฤษ
24
32
26
คณิตศาสตร์
24.8
20
32
วิทยาศาสตร์
36.67
30.5
22
รวม
34.23
30.19
29.25