โรงเรียนบ้านปงสนุก

97
จำนวนนักเรียน
10
ห้องเรียน
11
ครู/บุคลากร
10
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านปงสนุก
หมู่ที่ 1 ปงสนุก ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ 054692278 โทรสาร 054692278 อีเมล PS-WE@ thaimail.com
เว็บไซต์ http://pschool.sa.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (10 มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
1
2
0
2
ประถมศึกษา
6
36
30
66
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
12
17
29
รวมทั้งหมด
10
50
47
97
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
76.56
54.38
50
45.5
56.61
เขตพื้นที่
58.85
39.52
39.86
41.08
51.57
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
59.5
25
29
38
37.88
เขตพื้นที่
53.42
26.01
27.00
36.28
35.67
สพฐ.
55.04
29.10
30.28
36.43
37.71
ประเทศ
54.42
29.45
30.04
36.10
37.50
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ว่าที่ร.ต.วิรัช นามพญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 2 คน

2.06%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 66 คน

68.04%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 29 คน

29.90%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
46.42
53.95
76.56
ภาษาอังกฤษ
27.5
30.5
54.38
คณิตศาสตร์
45
48
50
วิทยาศาสตร์
40.17
50.3
45.5
รวม
38.03
45.69
56.61
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
39.67
38.29
59.5
ภาษาอังกฤษ
26
27.43
25
คณิตศาสตร์
22.4
22.29
29
วิทยาศาสตร์
31.33
33.43
38
รวม
31.08
30.36
37.88