โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา

21
จำนวนนักเรียน
7
ห้องเรียน
4
ครู/บุคลากร
7
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา
หมู่ที่ 1 นาผา ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ 0634468064 โทรสาร อีเมล ainapasc@hotmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (10 มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
2
0
2
ประถมศึกษา
5
10
9
19
รวมทั้งหมด
7
12
9
21
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
52.5
25
20
34
32.88
เขตพื้นที่
58.85
39.52
39.86
41.08
51.57
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายบัณฑิต ม่วงพัฒนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 2 คน

9.52%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 19 คน

90.48%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
60.5
39.5
52.5
ภาษาอังกฤษ
44.17
35.83
25
คณิตศาสตร์
48.33
26.67
20
วิทยาศาสตร์
46.33
29.5
34
รวม
50.33
32.88
32.88