โรงเรียนบ้านนาไลย

31
จำนวนนักเรียน
7
ห้องเรียน
7
ครู/บุคลากร
7
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาไลย
หมู่ที่ 2 บ้านนาไลย ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ 0808587747 โทรสาร อีเมล -
เว็บไซต์ -

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (10 มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
1
3
4
7
ประถมศึกษา
6
10
14
24
รวมทั้งหมด
7
13
18
31
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
49.5
33.33
33.33
29.17
36.33
เขตพื้นที่
58.85
39.52
39.86
41.08
51.57
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเทวรรณ สีโสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 7 คน

22.58%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 24 คน

77.42%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
53
49.63
49.5
ภาษาอังกฤษ
28.75
52.5
33.33
คณิตศาสตร์
22.5
40
33.33
วิทยาศาสตร์
32.5
34.5
29.17
รวม
38.08
44.16
36.33