โรงเรียนบ้านท่ามงคล

130
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
18
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านท่ามงคล
หมู่ที่ 2 ท่ามงคล ตำบลแม่สาคร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ 0817844657 โทรสาร - อีเมล thamongkonschool@gmail.com
เว็บไซต์ banthamongkon

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
4
5
9
ประถมศึกษา
6
31
35
66
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
35
20
55
รวมทั้งหมด
11
70
60
130
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
49.82
32.73
28.64
30.41
35.4
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
59.09
30.73
24.36
27.14
35.33
เขตพื้นที่
54.4
28.36
24.13
29.86
34.19
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนิรันดร์ ยอดคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 9 คน

6.92%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 66 คน

50.77%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 55 คน

42.31%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
46.22
50.14
49.82
ภาษาอังกฤษ
32.22
26.11
32.73
คณิตศาสตร์
37.78
24.44
28.64
วิทยาศาสตร์
37.33
32.94
30.41
รวม
38.39
33.41
35.4
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
39
55
59.09
ภาษาอังกฤษ
28.36
22.55
30.73
คณิตศาสตร์
19.27
26.55
24.36
วิทยาศาสตร์
30
32
27.14
รวม
29.16
34.03
35.33