โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม

78
จำนวนนักเรียน
7
ห้องเรียน
9
ครู/บุคลากร
7
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม
หมู่ที่ 3 จะเข้ภูหอม ตำบลแม่สาคร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ 0899552083 โทรสาร อีเมล Jakaschool_2555@hotmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (10 มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
1
2
5
7
ประถมศึกษา
6
42
29
71
รวมทั้งหมด
7
44
34
78
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
64.64
48.93
41.43
39.21
48.55
เขตพื้นที่
58.85
39.52
39.86
41.08
51.57
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายถวัลย์ แก้วด้วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 7 คน

8.97%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 71 คน

91.03%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
70.83
54.63
64.64
ภาษาอังกฤษ
52.5
47.5
48.93
คณิตศาสตร์
48.33
38.75
41.43
วิทยาศาสตร์
41.33
41.25
39.21
รวม
54.89
45.53
48.55