โรงเรียนบ้านไพรอุดม

14
จำนวนนักเรียน
4
ห้องเรียน
4
ครู/บุคลากร
4
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านไพรอุดม
หมู่ที่ 5 ไพรอุดม ตำบลแม่สาคร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล Priudom_school@hotmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (10 มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
4
8
6
14
รวมทั้งหมด
4
8
6
14
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2560
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
46.33
37.5
35
45.5
41.08
เขตพื้นที่
48.57
38.63
40.20
36.00
40.85
สพฐ.
45.29
32.73
35.55
38.13
37.92
ประเทศ
46.58
36.34
37.12
39.12
39.79
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 14 คน

100.00%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2558
2559
2560
ภาษาไทย
48.2
46.33
ภาษาอังกฤษ
26
37.5
คณิตศาสตร์
36
35
วิทยาศาสตร์
36.3
45.5
รวม
36.83
41.08