โรงเรียนบ้านนาสา

4
จำนวนนักเรียน
2
ห้องเรียน
2
ครู/บุคลากร
2
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาสา
หมู่ที่ 3 นาสา ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ 0848946756 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (10 มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
2
2
2
4
รวมทั้งหมด
2
2
2
4
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
60.75
35
35
52.5
45.81
เขตพื้นที่
58.85
39.52
39.86
41.08
51.57
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 4 คน

100.00%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
63.3
46.75
60.75
ภาษาอังกฤษ
39
25
35
คณิตศาสตร์
65
40
35
วิทยาศาสตร์
54.8
42
52.5
รวม
52.37
38.44
45.81