โรงเรียนบ้านน้ำมวบ

218
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
16
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำมวบ
หมู่ที่ 8 ธารทอง ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ 0871776342 โทรสาร - อีเมล nummuab@hotmail.com
เว็บไซต์ data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250097

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
32
20
52
ประถมศึกษา
6
91
75
166
รวมทั้งหมด
8
123
95
218
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
50.31
30.29
32.94
31.65
36.2975
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนิติพันธ์ ปางน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 52 คน

23.85%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 166 คน

76.15%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
47.47
57.01
50.31
ภาษาอังกฤษ
27.36
34.85
30.29
คณิตศาสตร์
30.83
44.12
32.94
วิทยาศาสตร์
35.86
38.82
31.65
รวม
35.38
43.7
36.2975