โรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่

43
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
7
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่
หมู่ที่ 4 สันนาเคียน ตำบลส้านนาหนองใหม่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ 0938841003 โทรสาร อีเมล bansan2557@hotmail.com
เว็บไซต์ -

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (10 มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
6
5
11
ประถมศึกษา
6
9
23
32
รวมทั้งหมด
8
15
28
43
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
56
31.25
20
36.75
36
เขตพื้นที่
58.85
39.52
39.86
41.08
51.57
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพยุง กองขัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 11 คน

25.58%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 32 คน

74.42%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
51.17
46.5
56
ภาษาอังกฤษ
18.33
27.5
31.25
คณิตศาสตร์
28.33
35
20
วิทยาศาสตร์
41.83
39.5
36.75
รวม
37.11
37.13
36