โรงเรียนบ้านสาลี่

55
จำนวนนักเรียน
7
ห้องเรียน
9
ครู/บุคลากร
7
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านสาลี่
หมู่ที่ 4 สาลี่ ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ 098-3599591 โทรสาร อีเมล saly.school@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
1
4
5
9
ประถมศึกษา
6
26
20
46
รวมทั้งหมด
7
30
25
55
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
49.13
30
17.5
33.75
32.595
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
เขตพื้นที่
54.4
28.36
24.13
29.86
34.19
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเทวินทร์ ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 9 คน

16.36%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 46 คน

83.64%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
38.81
47.15
49.13
ภาษาอังกฤษ
25
33.5
30
คณิตศาสตร์
33.75
27
17.5
วิทยาศาสตร์
42
30.7
33.75
รวม
34.89
34.59
32.595
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
57
ภาษาอังกฤษ
31.33
คณิตศาสตร์
22.67
วิทยาศาสตร์
31.33
รวม
35.58