โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม

61
จำนวนนักเรียน
6
ห้องเรียน
7
ครู/บุคลากร
6
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม
หมู่ที่ 4 บ้านเมืองราม ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ 0895597118 โทรสาร อีเมล chiramschool@hotmail.co.th
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (10 มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
6
33
28
61
รวมทั้งหมด
6
33
28
61
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
67.35
41.5
63
45.5
54.34
เขตพื้นที่
58.85
39.52
39.86
41.08
51.57
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ว่าที่ ร้อยโทไพรัช รัตนวรากร
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 61 คน

100.00%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
56.23
51.1
67.35
ภาษาอังกฤษ
30.63
34.75
41.5
คณิตศาสตร์
37.19
32
63
วิทยาศาสตร์
38.56
35.8
45.5
รวม
41.81
38.41
54.34