โรงเรียนบ้านนาก้า

27
จำนวนนักเรียน
5
ห้องเรียน
7
ครู/บุคลากร
5
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาก้า
หมู่ที่ 1 นาก้า ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ 0895535235 โทรสาร - อีเมล -
เว็บไซต์ -

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (10 มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
5
14
13
27
รวมทั้งหมด
5
14
13
27
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
49.3
32
24
35.3
35.15
เขตพื้นที่
58.85
39.52
39.86
41.08
51.57
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสมร สุทธหลวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 27 คน

100.00%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
51.13
52.63
49.3
ภาษาอังกฤษ
27.5
38.13
32
คณิตศาสตร์
40
32.5
24
วิทยาศาสตร์
31.5
35.38
35.3
รวม
36.71
39.66
35.15