โรงเรียนบ้านบ่อหอย

272
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
19
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านบ่อหอย
หมู่ที่ 6 บ่อหอย ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ 0857239346 โทรสาร - อีเมล -
เว็บไซต์ http:www.banbohoy.gs.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
37
38
75
ประถมศึกษา
6
77
64
141
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
24
32
56
รวมทั้งหมด
11
138
134
272
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
38.64
25
22.62
22.98
27.31
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
51.64
25.86
21.71
28.57
31.95
เขตพื้นที่
54.4
28.36
24.13
29.86
34.19
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวลำดวน ปวงไชยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 75 คน

27.57%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 141 คน

51.84%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 56 คน

20.59%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
31.63
40.78
38.64
ภาษาอังกฤษ
27.73
24.72
25
คณิตศาสตร์
28.41
20.56
22.62
วิทยาศาสตร์
29.91
31.06
22.98
รวม
29.42
29.28
27.31
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
40.89
44.18
51.64
ภาษาอังกฤษ
25.56
25.73
25.86
คณิตศาสตร์
17.33
23.64
21.71
วิทยาศาสตร์
28.67
29.27
28.57
รวม
28.11
30.71
31.95