โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

573
จำนวนนักเรียน
18
ห้องเรียน
27
ครู/บุคลากร
18
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)
หมู่ที่ 1 บ้านนาราบ ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
โทรศัพท์ 054789112 โทรสาร 054789112 อีเมล narab48@hotmail.com
เว็บไซต์ narabschool.ac.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
4
63
57
120
ประถมศึกษา
14
217
236
453
รวมทั้งหมด
18
280
293
573
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
58.3
40
40.97
40.71
44.995
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายกฤษดา อินแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 120 คน

20.94%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 453 คน

79.06%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
60.68
68.91
58.3
ภาษาอังกฤษ
51.71
45.4
40
คณิตศาสตร์
48.95
50.54
40.97
วิทยาศาสตร์
44.1
44.75
40.71
รวม
51.36
52.4
44.995