โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง

58
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
8
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง
หมู่ที่ 3 บ้านนาหลวง ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
โทรศัพท์ 054789351 โทรสาร 054789351 อีเมล naluang114@hotmail.com
เว็บไซต์ na-loung.com

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (10 มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
8
4
12
ประถมศึกษา
6
21
25
46
รวมทั้งหมด
8
29
29
58
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
61.15
35.5
30
34.4
40.26
เขตพื้นที่
58.85
39.52
39.86
41.08
51.57
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสุชาดา จินะแปง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 12 คน

20.69%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 46 คน

79.31%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
55.5
37.17
61.15
ภาษาอังกฤษ
32.19
33.33
35.5
คณิตศาสตร์
36.25
31.67
30
วิทยาศาสตร์
40.56
27.83
34.4
รวม
42.75
32.5
40.26