โรงเรียนบ้านหนองบัว

74
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
11
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองบัว
หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
โทรศัพท์ 0863970711 โทรสาร - อีเมล parnnika_2529@hotmail.co.th
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (10 มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
12
6
18
ประถมศึกษา
6
26
30
56
รวมทั้งหมด
8
38
36
74
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
61.13
45
48.75
36.25
47.78
เขตพื้นที่
58.85
39.52
39.86
41.08
51.57
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมัคร บัวอาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 18 คน

24.32%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 56 คน

75.68%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
64.42
39.54
61.13
ภาษาอังกฤษ
42.92
30.42
45
คณิตศาสตร์
51.67
43.33
48.75
วิทยาศาสตร์
44.25
38.25
36.25
รวม
50.53
37.89
47.78