โรงเรียนบ้านห้วยเลา

16
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
5
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยเลา
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเลา ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
โทรศัพท์ 0810214418 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (10 มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
0
3
3
ประถมศึกษา
6
6
7
13
รวมทั้งหมด
8
6
10
16
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
0
0
0
0
0
เขตพื้นที่
58.85
39.52
39.86
41.08
51.57
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพิเชษฐ์ ปัญญาอุด
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 3 คน

18.75%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 13 คน

81.25%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
53.25
42.5
0
ภาษาอังกฤษ
32.5
30
0
คณิตศาสตร์
42.5
30
0
วิทยาศาสตร์
42
41
0
รวม
42.58
35.88
0