โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125

62
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
10
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125
หมู่ที่ 3 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
โทรศัพท์ 0895849214 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (10 มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
6
4
10
ประถมศึกษา
6
30
22
52
รวมทั้งหมด
8
36
26
62
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
52.69
30.56
35
38.17
39.11
เขตพื้นที่
58.85
39.52
39.86
41.08
51.57
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพัฒนชัย มาธิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 10 คน

16.13%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 52 คน

83.87%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
47.79
44.93
52.69
ภาษาอังกฤษ
29.81
26.14
30.56
คณิตศาสตร์
26.54
32.73
35
วิทยาศาสตร์
40.65
38
38.17
รวม
39.42
35.45
39.11