โรงเรียนบ้านนา

215
จำนวนนักเรียน
12
ห้องเรียน
20
ครู/บุคลากร
12
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนา
หมู่ที่ 4 บ้านนา ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
โทรศัพท์ 0956914326 โทรสาร อีเมล banna@bannaschool.ac.th
เว็บไซต์ bannaschool.ac.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
3
24
23
47
ประถมศึกษา
6
63
57
120
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
27
21
48
รวมทั้งหมด
12
114
101
215
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
49.41
27.81
34.38
40.53
38.0325
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
54.44
29
26.5
26
33.99
เขตพื้นที่
54.4
28.36
24.13
29.86
34.19
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมานพ มาสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 47 คน

21.86%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 120 คน

55.81%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 48 คน

22.33%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
45.99
60.52
49.41
ภาษาอังกฤษ
29.35
41.5
27.81
คณิตศาสตร์
32.17
37.33
34.38
วิทยาศาสตร์
36.59
39.5
40.53
รวม
36.03
44.71
38.0325
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
46.17
55.11
54.44
ภาษาอังกฤษ
28.67
24
29
คณิตศาสตร์
18.67
30.22
26.5
วิทยาศาสตร์
37.67
39.33
26
รวม
32.8
37.17
33.99