โรงเรียนบ้านเปา

184
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
21
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านเปา
หมู่ที่ 5 บ้านเปา ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
โทรศัพท์ 0812891225 โทรสาร - อีเมล Banpaoschool@hotmail.com
เว็บไซต์ www.banpaoschool.com

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
16
16
32
ประถมศึกษา
6
55
60
115
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
15
22
37
รวมทั้งหมด
11
86
98
184
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
62.05
34.32
41.82
39.3
44.3725
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
49.1
24
23.2
29.35
31.41
เขตพื้นที่
54.4
28.36
24.13
29.86
34.19
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภานุมาศ ปาฟอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 32 คน

17.39%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 115 คน

62.50%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 37 คน

20.11%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
35.96
58.84
62.05
ภาษาอังกฤษ
24.23
31.82
34.32
คณิตศาสตร์
26.54
37.73
41.82
วิทยาศาสตร์
33.42
40.05
39.3
รวม
30.04
42.11
44.3725
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
48
50
49.1
ภาษาอังกฤษ
28
26.75
24
คณิตศาสตร์
32
27.5
23.2
วิทยาศาสตร์
37.14
38.75
29.35
รวม
36.29
35.75
31.41