โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย

218
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
23
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย
หมู่ที่ 56 หมู่ 7 สันพยอม ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
โทรศัพท์ 0903163756 โทรสาร - อีเมล banaoi@ednan1.go.th
เว็บไซต์ -

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
24
15
39
ประถมศึกษา
6
67
72
139
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
22
18
40
รวมทั้งหมด
11
113
105
218
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
51.38
33.68
45.59
43.76
43.6025
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
60.9
30.4
27.6
33.85
38.19
เขตพื้นที่
54.4
28.36
24.13
29.86
34.19
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนิเวศน์ ศรีอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 39 คน

17.89%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 139 คน

63.76%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 40 คน

18.35%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
57.32
58.75
51.38
ภาษาอังกฤษ
48.04
40.94
33.68
คณิตศาสตร์
49.29
52.81
45.59
วิทยาศาสตร์
43.29
45.88
43.76
รวม
49.49
49.6
43.6025
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
50.33
64.6
60.9
ภาษาอังกฤษ
30
26.2
30.4
คณิตศาสตร์
29.33
38
27.6
วิทยาศาสตร์
32
46.6
33.85
รวม
35.42
43.85
38.19