โรงเรียนบ้านนาไค้

113
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
15
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาไค้
หมู่ที่ 5 บ้านนาไค้ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
โทรศัพท์ 0843690155 โทรสาร - อีเมล bannakai138@nakai.ac.th
เว็บไซต์ www.nakai.ac.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (10 มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
11
18
29
ประถมศึกษา
6
26
34
60
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
13
11
24
รวมทั้งหมด
11
50
63
113
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
55.32
33.82
37.35
37.15
40.91
เขตพื้นที่
58.85
39.52
39.86
41.08
51.57
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
54
22.5
16
32
31.13
เขตพื้นที่
53.42
26.01
27.00
36.28
35.67
สพฐ.
55.04
29.10
30.28
36.43
37.71
ประเทศ
54.42
29.45
30.04
36.10
37.50
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายฐิติ เชียงรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 29 คน

25.66%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 60 คน

53.10%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 24 คน

21.24%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
61.22
46.86
55.32
ภาษาอังกฤษ
26.11
25.68
33.82
คณิตศาสตร์
42.78
32.27
37.35
วิทยาศาสตร์
37.44
35.09
37.15
รวม
41.59
34.98
40.91
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
41
41.33
54
ภาษาอังกฤษ
24.86
26
22.5
คณิตศาสตร์
16.46
18.67
16
วิทยาศาสตร์
36
23.33
32
รวม
33.09
27.33
31.13