โรงเรียนบ้านนาไค้

122
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
18
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาไค้
หมู่ที่ 5 บ้านนาไค้ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
โทรศัพท์ โทรสาร - อีเมล bannakai138@nakai.ac.th
เว็บไซต์ www.nakai.ac.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
8
17
25
ประถมศึกษา
6
27
43
70
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
15
12
27
รวมทั้งหมด
11
50
72
122
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
61.04
38.75
40.83
33.75
43.5925
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
61.33
23.33
28
36.83
37.37
เขตพื้นที่
54.4
28.36
24.13
29.86
34.19
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายฐิติ เชียงรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 25 คน

20.49%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 70 คน

57.38%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 27 คน

22.13%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
46.86
55.32
61.04
ภาษาอังกฤษ
25.68
33.82
38.75
คณิตศาสตร์
32.27
37.35
40.83
วิทยาศาสตร์
35.09
37.15
33.75
รวม
34.98
40.91
43.5925
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
41.33
54
61.33
ภาษาอังกฤษ
26
22.5
23.33
คณิตศาสตร์
18.67
16
28
วิทยาศาสตร์
23.33
32
36.83
รวม
27.33
31.13
37.37