โรงเรียนบ้านสันทะ

135
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
18
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านสันทะ
หมู่ที่ 10 บ้านสันทะ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
โทรศัพท์ 0810201232 โทรสาร อีเมล bansanta.nan1@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
9
14
23
ประถมศึกษา
6
37
43
80
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
12
20
32
รวมทั้งหมด
11
58
77
135
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
59.64
25.91
34.09
33.18
38.205
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
59
25.6
23.6
29.15
34.34
เขตพื้นที่
54.4
28.36
24.13
29.86
34.19
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอดุลย์ โรงคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 23 คน

17.04%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 80 คน

59.26%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 32 คน

23.70%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
42.17
59.23
59.64
ภาษาอังกฤษ
30.63
32.71
25.91
คณิตศาสตร์
31.25
41.25
34.09
วิทยาศาสตร์
31.42
45.25
33.18
รวม
33.87
44.61
38.205
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
46.94
57.89
59
ภาษาอังกฤษ
28.12
30.22
25.6
คณิตศาสตร์
25.88
29.78
23.6
วิทยาศาสตร์
33.29
35.78
29.15
รวม
33.56
38.42
34.34