โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์

423
จำนวนนักเรียน
15
ห้องเรียน
25
ครู/บุคลากร
15
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์
หมู่ที่ 3 ขุนสถาน ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
โทรศัพท์ 0835683637 โทรสาร อีเมล prakitwetchasak@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
4
57
53
110
ประถมศึกษา
8
127
111
238
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
30
45
75
รวมทั้งหมด
15
214
209
423
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
36.32
23.29
21.43
24.89
26.4825
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
43.06
24.94
20.94
30.09
29.76
เขตพื้นที่
54.4
28.36
24.13
29.86
34.19
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ว่าที่ร.ตเกียรติศักดิ์ วงค์รักไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 110 คน

26.00%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 238 คน

56.26%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 75 คน

17.73%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
37.02
45.18
36.32
ภาษาอังกฤษ
25
27.86
23.29
คณิตศาสตร์
26.67
25.48
21.43
วิทยาศาสตร์
33.91
29.38
24.89
รวม
30.65
31.98
26.4825
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
44.67
45.81
43.06
ภาษาอังกฤษ
23
25
24.94
คณิตศาสตร์
29.33
28.75
20.94
วิทยาศาสตร์
30.33
33.13
30.09
รวม
31.83
33.17
29.76