โรงเรียนบ้านตอง

123
จำนวนนักเรียน
10
ห้องเรียน
18
ครู/บุคลากร
10
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านตอง
หมู่ที่ 5 บ้านตอง ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170
โทรศัพท์ 0850545518 โทรสาร - อีเมล bantong@ednan1.go.th
เว็บไซต์ www.bantong.ac.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
1
3
5
8
ประถมศึกษา
6
44
39
83
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
16
16
32
รวมทั้งหมด
10
63
60
123
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
52.39
23.89
30
37.19
35.8675
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
0
0
0
0
0
เขตพื้นที่
54.4
28.36
24.13
29.86
34.19
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวุฒิชัย โลนันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 8 คน

6.50%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 83 คน

67.48%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 32 คน

26.02%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
51.5
47.7
52.39
ภาษาอังกฤษ
32.95
26
23.89
คณิตศาสตร์
33.64
23.67
30
วิทยาศาสตร์
41.82
32.1
37.19
รวม
39.98
32.37
35.8675
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
43.63
66.5
0
ภาษาอังกฤษ
29.25
29
0
คณิตศาสตร์
17
28
0
วิทยาศาสตร์
31.75
50
0
รวม
30.41
43.38
0